MENU

miércoles, 12 de junio de 2013

NA´ QUE VER - No Mirar Atraz (2013)

TENHOLES - This Is Fun This Is Oi This Is Tenholes (xxxx)

MISHKIN - Mishkin (2013)

AUSTRALOPITHECUS & LA TEORIA DEL KAOS - Split (2012)

TASTASTU - Maqueta (1996)

ARTIKULO 33 -Distorcion (2013)

ARTIKULO 33 - Demo-Nios (xxxx)

ARTIKULO 33 - Demo (xxxx)

MATANZA CIVIL - Plaga Final (xxxx)

SUBURBAN RADIKAL & LA OTRA BOTELLA - Pasta Base Split (20008)

SUBURBAN RADIKAL - Ensayo (2013)

SUBURBAN RADIKAL - En El Mundo (2013)

SUBURBAN RADIKAL - Nada Es Importate (xxxx)